اینجا تهران است که در باد میپیچد

تمام شهر از بالا به پایین
و از پایین به بالا برق رفته

نمی بینم ستاره در سماوات
از اینجا تا ثریا برق رفته

اگر دارند چادر برق رفته
اگر دارند ویلا برق رفته

ندارد فرق دارا با ندارا(!)
عدالت را! چه زیبا برق رفته

اینجا تهران است، دوازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه خورشیدی، طوفانی بی سابقه که همه چیز را در هم تنید و کارنامه اش تنه های تنومندی که سر به فلک داشته اند و اکنون به فرش خمیده شده اند و افرادی که زندگی را بدرود گفته اند، خدایا در عرض چند ثانیه چه میشود که اینگونه .....

داشتم میرفتم بیرون که به راننده تاکسی گفتم مسیرتون از این خیابونه اونم گفت بشین خانم میرم اما یه بارم که قرار بود ما یه سره برسیم به مقصد همچین که پیچیدیم تو خیابون با این منظره مواجه شدیم و خیابون بسته بود، اینم از اقبال ما، یه پاهام گفتم نوبت شماست که خودی نشون بدید و راه افتادم اما چند قدم که رفتم گفتم بذار این تصاویر رو ثبت کنم و تا خود مقصد در راه با خودم فکر کردم به خاطر این طوفان نظم شهر به هم ریخته، زلزله رو نصیب ما نکن که چه فاجعه ای به بار میاد، نا خودآگاه فیلم چند سال پیشی که از تلویزیون پخش شده و مورد اعتراض عده ای قرار گرفته بود از جلوی چشمام رد میشه و دعا میکنم که نشود، نه، نشود....

خدایا سرزمینم را از یلایا و آسیبهای طبیعی در امان بدار.

/ 1 نظر / 7 بازدید