با مادرم همراه....

نام کتابی است که این روزها سرگرم مطالعه اش هستم، البت با وقفه ای طولانی از اولین باری که چند فصلش را خوانده ام، و توصیه میکنم هر زنی که رویای مادر شدن دارد و در سر میپروراند که برای کودکانش از قصه زندگی خود سخن براند حتما به سمت این کتاب برود، به قلمی بس زیبا آنگونه که خود را به جای شخصیت های کتاب میشود گذاشت نگارش شده است و صد البته که از خانم سیمین بهبهانی انتظاری جز این نمیرود.

/ 0 نظر / 10 بازدید